تور کربلا ( ریحانه کربلا )

تور کربلا
 

ریحانــه کربلا، مجری تورهای هوایی و زمینی عتبات و عالیات

 

عوارض خــــــــروج از کشـــــــــور ۳۷/۵۰۰ تومان با زائر می باشـد

تمام تـــورها شب جمعه ‌کربلا دارند / اقســــــاط پذیرفتــــه میشود

شماره های تماس ازساعت ۹:۰۰صبح تا ۱۷:۰۰عصر به غیر از ایام تعطیـل

 

تمـــــــاس دفتـــــــــــــــر : ۰۲۱۷۷۸۶۷۹۵۵ ۰۲۱۷۷۸۶۷۹۸۲

تمـــــــاس همــــــــــــــراه : ۰۹۱۹۴۲۵۲۹۳۱۰۹۱۹۴۲۵۲۹۳۳

تمـــــــاس پشتیبانـی غیر اداری : ۰۹۱۹۴۲۵۲۹۳۱ ۰۹۱۹۴۲۵۲۹۳۳

جهـــت کسب اطلاعـــــات بیشتـر و مشاوره رایگـــان تماس بگیرید

« تـــورهـای یک سـر هــوایـــی »

 

۸ اردیبهشــت (۷شب) ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومـان (عید فطر)

۱۲ اردیبهشت (۷شب) ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان (  عید فطر )

۱۹ اردیبهشــــــــت (۷شب) ۷/۱۰۰/۰۰۰ تــــومان

۲۶ اردیبهشــــــــت (۷شب) ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومــــان

 

« تــــورهـای دو ســـر هوایـــی »

 

۱۲ اردیبهـــــشت (۷شب)  ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومــــان

۱۷ اردیبهشـــــت (۷شب) ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومـــــان

۲۰ اردیبهشـــــت (۷شب) ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومـــــان

۲۶ اردیبهشـــــت (۷شب) ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومـــــان

۶ اردیبهشـــــت ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان (عیــــد فطر)

۸ اردیبهشـــــت ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان (عیــــد فطر)

۱۳ اردیبهشـــــــــــــت ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومـــــان

۵ اردیبهشـــــت (۷شب) ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومــــــان

۸ اردیبهشت (۷شب) ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ( عید فطر)

۱۲ اردیبهشت(۷شب) ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ( عید فطر)

۱۹ اردیبهشـــــت (۷شب) ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومـــــان

۲۶ اردیبهشـــــت (۷شب) ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومـــــان