تکنیکهای حرفه ای مذاکره

با تکنیک بفروشید و از فروش لذت ببرید!

💥 دوره آموزشی تکنیکهای حرفه ای مــذاکره : 💥


شناخت تیپهای شخصیتی ورودی در مــذاکره

معرفی بـیش از ۳۰ تکنیک مذاکـره موفق

شناخت زبان بدن و استفاده از آن در مــذاکره

شناخت نقشه راه متقاعد سازی مشتریان

شـناخت مـفاهیم اصلی و ساختارهای مــذاکره

روشهای متقاعد سازی و تبدیل نـه به بـله

روش مــذاکره مـوفق با هر تـیپ شـخصیتی

بایدها و نبایدهای اصلی در مــذاکره

٧ساعت آموزش کاربردی همراه با بازی های عملی


برای مشاوره،کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام

با تخفیف ویژه

👇🏻 فرم زیر را پر نمایید 👇🏻