مشاور مالیاتی محمود شکوری

مودی محترم مالیاتی

چنانچــه در ســال ۱۳۹۶ و یا ۱۳۹۷ به دلایل عـدم قبــــولی

دفاتر با مالیات علی الراسی مواجه و حتی پرداخت شده باشد

برای آغاز دفاعیات طبـق ارای مثبتـه ای که از مراجـع صالحـه

اخـذ شده بین ساعــات ۸ تا ۱۷ با شماره زیر تمـاس بگیریـد

و یا مطلــــب خود را برای بـــــررسی ارســــال فرماییــد.

با احترام مشاور مالیاتی محمود شکوری، مانا و پایـدار باشید.