افشین بار جاده ساوه

  • نام آگهی دهندهاتوبار
  • استانتهران
  • تلفن02156432305
  • قیمت
    0 تومان
photo_2020-08-09_16-46-11

توضیحات بیشتر

اتــوبــاربــریــ.اســلــامــشــهر. واوان شــهروشــهرســتــان
مــــا بــــا بــــهره مــــنــــدی از دانــــش روز دنــــیــــا در زمــــیــــنــــه هر گــــونــــه خــــدمــــات حــــمــــل و نــــقــــل و بــــســــتــــه بــــنــــدی آمــــاده هســــتــــیــمــ. تــــا آنــــچــــه را ڪــه شــــمــــا از یــــک جــــابــــجــــایــــ راحــــت و بــــدون نــــقــــص و خــــســــارت انــــتــــظــــار داریــــد بــــه شــــمــــا هدیــــه دهیــمــ. . مــــا بــــر ایــــن بــــاوریــــم ڪــه بــــهتــــریــــن تــــبــــلــــیــــغ بــــرای مــــا رضــــایــــت مــــشــــتــــریــــان عــــزیــــز مــــی بــــاشــــد و در ایــــن راســــتــــا رضــــایــــت شــــمــــا را بــــرای خــــود بــــهتــــریــــن ســــرمــــایــــه بــــه شــــمــــا مــــی آوریــــم .
شــــــهــروشــــــهــرســــــتـــــانــــ بــا ڪــامــیــونــهای مــســقــف وروبــاز بــاڪــارگــران ڪــامــلــا حــرفــه ایــ
خــــاور بــــزرگ نــــیــــســــان وانــــتــ
۰۹۱۰۴۵۳۶۲۲۹ مــدیــریــتــ
#شــــمــــاره_دفــــتــــر_۰۲۱۵۶۴

تماس با آگهی دهنده (اتوبار)

کلمات کلیدی آگهی:

آگهی های مرتبط

تبلیغات ویژه

  • Ad 1
  • Ad 2
  • Ad 3
  • Ad 4