أکبر مصنع معجون الطماطم فی جنوب إیران

1399/12/17
شرکه برمیس دشت مرقاب ییک و یک فود کومبانی ؛ إنه أکبر مصنع فی ...
ادامه مطلب

The biggest tomato paste factory in southern Iran

1399/12/17
The largest tomato paste factory in southern Iran Parmis Dasht Murghab “Boneone” Food Company; ...
ادامه مطلب