وبلاگ

روشنگران حساب کارآمد/خدمات مالیاتی رسمی

خدمات مالی و حسابداری
وکیل و مشاوره مالیاتی
حسابرسی
خدمات الکترونیک مالیاتی
ارائه صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست
رسیدگی اسناد و مدارک شرکتها مطابق با ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم
خدمات اظهارنامه های مالیاتی و دفاتر

شماره های تماس: ۰۹۰۵۵۰۰۲۶۴۸
آدرس سایت: http://accountant-acc.ir
ایمیل: roshangaran.hesab@gmail.com

roshangaranhesab

حسابدار رسمی وکیل و مشاوره رسمی مالیاتی عضو انجمن حسابداران خبره ایران عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای

پیام بگذارید