وبلاگ

davoud_1390 | 1398/05/13 | ۰ نظر

فروش تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

شرکت لقمان پژوهش
(٨٨٩۵۴٢٣٧-۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶)
– تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی
تجهیزکامل آزمایشگاه کارخانجات غذایی
-تولید هود آزمایشگاهی/phمتر/آون فن دار/
انکوباتورpid/هود لامینار/انکوباتوریخچالدار/
کلنی کانتر/شیکر لوله/بنماری/سانتریفوژ/
اتوکلاو/کوره الکتریکی/ترازوی سیتیزن/
رطوبت سنج/بریکس متر غذایی/
میکسرآزمایشگاهی/آسیاب آزمایشگاهی
-کدورت سنج پرتابل
-اکسیژن متر پرتابل
-شیکر آرد اربیتالی
-میکسر آزمایشگاهی هوشمند
-شیکرارلن بالن بهینه
-آبمقطرگیری١٠لیتر درساعت
-شیکر اوله ورتکس
-بنماری ٨خانه ترموستاتیک
-آسیاب آزمایشگاهی
-سوکسله پیرکس
-ph متر رومیزی
-انکوباتور هوشمند
-اتوکلاو استاندارد
-آون pid
-هود لامینار
-هود شیمی
-ترازوی حساس یکهزارم
-شیکر ارلن بالن
-تیوسولفات سدیم-کلروفرم-متیلن بلو-
متیل رد-اسید استیک-فهلینگA-فروسیانور
پتاسیم-فنل فتالیین-استات روی-وازپار-
هیدر کسید سدیم-ان هگزان-معرف کواکس-
قرص رینگر-جیولتی کانتونی-YGC-
LST-VRB-RVS-پپتون واتر-سیمون
سیترات-TTN-SS-اوره آگار-EC-پلاسمای
خرگوش-برد پارکر و..،
-تجهیزکامل آزمایشگاه غذایی با کیفیت
عالی ونازلترین قیمت در سراسر ایران
٨٨٩۵۶١٣۵
٨٨٩۵۴٢٣٧
۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵

پیام بگذارید